Používame moderné diagnostické postupy a nástroje, zamerané na určovanie a charakteristiku výkonov dieťaťa v oblasti komunikácie, sluchových schopností a spracovania, psychického vývinu a školských zručností.

1 logopedia

LOGOPEDICKÁ STAROSTLIVOSŤ

 • korekcia chýb reči formálneho charakteru tvorenia hlások, rytmu, melódie, plynulosti reči,
 • rozvoj komunikačných schopností pomocou alternatívnych foriem komunikácie,
 • korekcia čitateľských schopností, nácvik grafomotorických zručností,
 • rozvoj aktívnej a pasívnej slovnej zásoby,
 • logopedická prevencia, diagnostika,
 • terapia deťom s diagnózou narušená komunikačná schopnosť (NKS),
 • vytvorenie terapeutického plánu na daný školský rok,
 • logopedické vyšetrenie pripravenosti predškoláka na rozvoj čítania a písania v ZŠ,
 • zabezpečujeme odborný servis pri integrácii dieťaťa do základnej školy,
 • logopedickú starostlivosť poskytujeme primárne deťom v predškolskom veku (5-6 rokov),
 • deťom  mladším (2-4 roky) sa poskytuje logopedická starostlivosť podľa závažnosti diagnózy NKS vo vzájomnej kooperácii s ostatnými odborníkmi SCŠPP.

3 psychologia

PSYCHOLOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ

 • komplexná psychologická diagnostika (všeobecné rozumové schopnosti, psychomotorický vývin, exekutívne funkcie, školská spôsobilosť, osobnostný a sociálno-emocionálny vývin), vypracovanie správy z vyšetrenia, konzultácia,
 • poradenstvo a konzultácie pre rodičov (zákonných zástupcov) dieťaťa/žiaka a učiteľov,
 • metodická podpora školských podporných tímov a odborných zamestnancov v MŠ, ZŠ, SŠ,
 • psychologická terapia a poradenstvo,
 • filiálna terapia,
 • terapia hrou,
 • diagnostika vzťahovej väzby,
 • krízová intervencia,
 • programy orientované na skvalitnenie interpersonálnych vzťahov, rozvíjajúce, preventívne, intervenčné a stimulačné programy,
 • starostlivosť o integrovaných klientov v systéme bežného školstva,
 • podpora a nastavenie špeciálnych výchovno-vzdelávacích postupov,
 • karierové poradenstvo,
 • FAS diagnostika.

4 specialna pedagogika

ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ

 • komplexná špeciálno-pedagogická diagnostika a poradenstvo dieťaťa/žiaka (diagnostika, vypracovanie správy z vyšetrenia, konzultácia),
 • posudzovanie školskej pripravenosti u detí, príprava na vstup do školy,
 • navrhovanie optimálneho spôsobu zaškolenia dieťaťa, odporúčanie k prípadnej integrácii dieťaťa/žiaka, špeciálno-pedagogická rediagnostika a prehodnocovanie priebehu zaškolenia, formy integrácie,
 • špeciálno-pedagogická intervencia vzhľadom na individuálne potreby dieťaťa/žiaka využívajúc rôzne stimulačné programy,
 • v rámci špeciálno-pedagogických edukácií, reedukácií, cvičení – zameranie sa na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky, grafomotoriky, zmyslového vnímania, kognitívnych procesov, vizuomotoriky, sociálnej komunikácie a správania,
 • poradenstvo a konzultácie pre rodičov (zákonných zástupcov) dieťaťa/žiaka a učiteľov v oblasti výchovy a edukácie,
 • metodická pomoc pri individuálnej integrácii žiakov so ŠVVP formou konzultácií a spolupráce pri zostavovaní IVP.

5 suropedia

SURDOPEDICKÁ STAROSTLIVOSŤ

 • komplexná starostlivosť o klientov so sluchovým postihnutím: diagnostika, rediagnostika, reedukácia, rehabilitácia,
 • raná a predškolská starostlivosť o deti so sluchovým postihnutím,
 • komplexná starostlivosť pri zaškolení detí so špeciálnymi potrebami do bežných škôl,
 • vyhľadanie vhodnej MŠ, ZŠ, SŠ,  konzultácie s učiteľom, návštevy klienta v zariadení, pomoc vyučujúcim s vypracovaním dokumentácie žiaka.

6 benaudira

BENAUDIRA DIAGNOSTIKA

 • ide o audiometrické vyšetrenie pomocou špecifických testov počúvania zameraných na skúmanie priebehu kriviek počutia pravého a ľavého ucha,
 • na základe uvedenej diagnostiky je možné vyhodnotiť kvalitu sluchového spracovania v porovnaní s jeho optimom, vyhranenosť laterality v sluchovom spracovaní, rýchlosť spracovania uší jednotlivo a vo vzájomnej spolupráci,
 • možnosť absolvovať intervenčný program- sluchový tréning,
 • sluchový tréning sa zaoberá okruhom problémov:
  • sluch (sluchové spracovávanie, tinitus, zvýšená citlivosť sluchu)
  • reč (oneskorený vývin reči, ťažkosti s artikuláciou, zajakavosť...)
  • čítanie (oslabené čitateľské zručnosti, dyslexia)
  • pozornosť (poruchy koncentrácie, ľahká vyrušiteľnosť, problém s pracovnou pamäťou)

UPOZORNENIE: BENAUDIRA trénuje len vnímanie, nie je lekárskou diagnózou, ani zdravotnou terapiou. Ani testy počúvania, ani sluchový tréning samotný nenahradia vyšetrenie a starostlivosť zo strany lekára, alebo logopéda. Rozhodnutie, či je potrebné lekárske, logopedické, alebo iné terapeutické vyšetrenie, alebo ošetrenie, môže spraviť len príslušný odborník so súhlasom pacienta/klienta.


7 sluzba vcasnej intervencie

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Súkromné centrum poradenstva a prevencie poskytuje sociálnu službu včasnej intervencie na základe registrácie pod číslom 24/2018/OSV z dňa 04.10.2018. Služba je vykonávaná prioritne terénnou formou na území Žilinského samosprávneho kraja. Priorita našej práce je včasnosť, odbornosť, tímovosť. Vytvárame priestor pre podporu kompetencií rodičov. Stimuláciou vývinu dieťaťa, osvojovaním zručností a schopností podporujeme každodenné rutiny v rodine.

Služba včasnej intervencie je pre klienta a jeho rodinu poskytovaná bezplatne.


Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Súkromné centrum poradenstva a prevencie získalo v roku 2021 akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  Začalo sa tak zameriavať na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov.

Ozvite sa Hľadáte pomoc?

So svojimi problémami, otázkami, pochybnosťami nikdy nie ste sami. V Nosko Centre nájdete tím odborníkov, ktorí vám radi pomôžu nájsť riešenie, poskytnú radu a podporu.

Prosím, zadajte vaše meno.
Nesprávna e-mailová adresa.
Prosím, zadajte text správy.
Potvrďte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kde nás nájdete

Nosko Centrum
Námestie A. Hlinku 56/1
034 01 Ružomberok

Otváracie hodiny

MATERSKÉ ŠKOLY
pondelok - piatok
6:30  - 15:30

PORADNE
pondelok - piatok
8:00  - 16:00

AMBULANCIE
pondelok - piatok
7:00 - 14:00

© 2024 NoskoCentrum, všetky práva vyhradené - info@noskocentrum.sk - webdesign INTELI.SK - mapa stránky

Táto stránka používa pre zlepšenie poskytovaných služieb súbory cookies. Používaním stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookies.