Náš tím charakterizuje profesionalita, skúsenosti, empatia, porozumenie a láskavý prístup. Našim cieľom je poskytnúť všetkým našim návštevníkom - deťom, mladým ľuďom, rodičom, pestúnom, rodinám, pacientom, frekventantom vzdelávania - každému - pocit, že so svojim problémom nie je sám a v Nosko Centre nájde nádej, podporu a oporu v riešení svojich starostí a tiež partnerov pre zdieľanie svojich radostí.

Nosko centrum

Baker

MUDr. Janka Nosková, MBA

zakladateľka Nosko Centrum / pediatrička / FAS špecialistka

Viac infoŠpeciálna materská škola

Baker

Mgr. Ivana Chovancová 

riaditeľka / učiteľka SŠMŠ

Baker

Bc. Miroslava Pačesová 

učiteľka SŠMŠ

Baker

Mgr. Lýdia Cárachová 

učiteľka SŠMŠ

Baker

Bc. Mária Lukáčová 

učiteľka SŠMŠ

Baker

Andrea Kráľovenská 

pomocný vychovávateľ

Súkromná materská škola

Baker

Mgr. Lucia Galanová 

riaditeľka / učiteľka SMŠ

Baker

Mgr. Zuzana Palenčiková 

asistent učiteľa

Baker

Martina Čukanová 

asistent učiteľa

Súkromné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

Baker

Mgr. Bc. Miriama Gerbová PhD.

riaditeľ / psychológ

VIAC INFO

Baker

Mgr. Mária Kráľová

špeciálny pedagóg

VIAC INFO

Baker

Mgr. Linda Zuzáková

školiteľka

VIAC INFO

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Baker

Mgr. Bc. Miriama Gerbová PhD.

riaditeľ / psychológ

VIAC INFO

Baker

Mgr. Katarína Sališová

špeciálny pedagóg / surdopéd / Benaudira terapeut

Viac info

Baker

Mgr. Zuzana Kubíková

logopéd

VIAC INFO

Baker

Mgr. Margaréta Domiterová, PhD.

sociálny pracovník / zodpovedný zástupca za poskytovanie SVI

VIAC INFO

Baker

Mgr. Linda Ulrichová

psychológ

VIAC INFO

Baker

Mgr. Mária Kráľová

špeciálny pedagóg / poradca pre SVI

VIAC INFO

Baker

Bc. Veronika Kubáňová

fyzioterapeut / kanisterapeut / terapeut senzorickej integrácie

VIAC INFO

Služba včasnej intervencie

Baker

Mgr. Margaréta Domiterová, PhD.

sociálny pracovník / zodpovedný zástupca za poskytovanie SVI

VIAC INFO

Baker

Mgr. Mária Kráľová

špeciálny pedagóg / poradca pre SVI

VIAC INFO

Baker

Bc. Veronika Kubáňová

fyzioterapeut / kanisterapeut / terapeut senzorickej integrácie

VIAC INFO

Ekonomické oddelenie

Baker

Mgr. Barbora Štanclová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Baker

Mgr. Eva Němcová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Čo o sebe prezradili...

MUDr. Janka Nosková, MBA

zakladateľka Nosko Centrum / pediatrička / FAS špecialistka 

kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Mgr. Bc. Miriama Gerbová PhD.

riaditeľka poradenských centier / psychologička

kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / +421 905 699 795

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu. Pred nástupom do  SCPPPaP a v SCŠPP Nosko Health Prevention som pracovala ako školský psychológ na ZŠ, či poradenský psychológ na Univerzite.   V Nosko centre pôsobím od roku 2015, najprv ako psychologička, teraz ako riaditeľka. Počas celej mojej odbornej praxe pracujem najmä s detičkami, rodičmi a učiteľmi. Pôsobila som tiež ako konzultant v projekte „Škola inkluzionistov“,  ktorý sa zameriava na podporu inkluzívneho vzdelávania.

Absolvované vzdelávanie:

 • Filiálna terapia, PTI – Inštitút terapie hrou, o. z., Bratislava
 • Terapia hrou, PTI – Inštitút terapie hrou, o. z., Bratislava
 • Využitie kognitívne-behaviorálnych metód vo výchovnom a vzdelávacom
 • procese u žiakov s ADHD a poruchami správania, Artea, Bratislava
 • Práca s detskou kresbou s Dr. Z. Altmanom, TESTCENTRUM, Praha
 • Odborná príprava mediátora, Gavalieri s.r.o., Bratislava
 • Zákaznícka orientácia, psychodiagnostika (e-psycho), interpretácia 360
 • spätnej väzby, Agentúra Motiv P s.r.o., Brno
 • Kurz hypnózy podľa Miltona H. Ericksona, Lamedix, Bratislava
 • Asertivita a optimálna komunikácia, Martino, Nitra
 • Terapia pevným objatím s J. Překopovou
 • Socioterapia, psychoterapia a dieťa
 • ŠIKANA: Prestaňme hovoriť o nej, začnime hovoriť spolu
 • Transformatívny dialóg: Usmerňovanie konfliktov
 • Fetal alcohol spectrum disorder and other neruobehavioral conditions: understatnding and application of a brain-base approach,  Centrum diagnostiky, terapie a prevencie Fas, Ružomberok
 • Neurofyziologická a biologická podstata ADHD, EEG BIOFEEDBACK,Inštitút Slovensko
 • Vzdelávanie k výkonu opatrení zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov o sociálno –právnej ochrane detí a soc. kurately , Socialna diagnostika syndrom CAN CSA, Ružomberok

Mgr. Katarína Sališová

špeciálny pedagóg, surdopéd, Benaudira terapeut

Vyštudovala som odbor špeciálnopedagogické poradenstvo a surdopédia na Univerzite Komenského v  Bratislave. Počas dobrovoľníckeho  misijného pobytu v Jakutskej Republike (Sibír) som si uvedomila, že práca s deťmi je predovšetkým poslanie a to ma utvrdilo v tom, že pracujem na správnom mieste.          

V SCŠPP Nosko Health Prevention v rámci špeciálno- pedagogickej starostlivosti zastrešujem:

 • komplexnú starostlivosť o klientov s poruchami učenia,
 • komplexnú starostlivosť o klientov s poruchami sluchu,
 • sluchový skríning detí od predškolského veku prostredníctvom prenosného diagnostického, kompaktného audiometra pre deti,
 • Benaudira diagnostika- audiometrické vyšetrenie v oblasti sluchového spracovávania

Vzdelávanie:

 • Sluchová stimulácia Benaudira I. modul
 • INNP školský intervenčný program
 • Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre učiteľov MŠ
 • Comenia Script

Workshopy:

 • Socioterapia, psychoterapia a dieťa
 • ŠIKANA: Prestaňme hovoriť o nej, začnime hovoriť spolu
 • Transformatívny dialóg: Usmerňovanie konfliktov

Semináre:

 • Neurofyziologické príčiny zlyhávania vo výchovno- vzdel. procese u detí so ŠVVP
 • Expresívne terapie vo vedách o človeku (Kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta)
 • Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením
 • Supervízia k audiometrickým meraniam

Konferencia:

 • Diagnostika, terapia a intervencia detí s vývinovými poruchami učenia a správania v inklúzii.

Mgr. Linda Zuzáková

školiteľka

Venuje sa prevencii najmä u predškolákov a na prvom stupni základných škôl. Je nadšenou propagátorkou a školiteľkou protidrogového preventívneho programu Filipkovi kamaráti zdravia.

Je autorkou preventívneho programu Cesta Hrdinu- ktorý je zameraný proti šikane a na rozvoj prosociálnych zručností.

V spolupráci s Mestskou knižnicou v Ružomberku je spoluautorkou projektu  Liek na šikanu.

Mimo práce v poradni je lektorkou predškolských hudobných programov súkromnej hudobnej školy Yamaha, Interaktívnej angličtiny pre deti z materských škôl a jej vášňou sú cudzie jazyky a izraelské kruhové tance.


Mgr. Zuzana Kubíková

logopéd

 • ukončené štúdium v odbore klinická logopédia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, titul Mgr.,
 • ukončené štúdium v odbore sociálna práca na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, titul Bc.,
 • 12 ročná prax v odbore logopédia v rezorte školstva, v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie,
 • pravidelné vzdelávanie organizované Slovenskou asociáciou logopédov, Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov, zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie:

Aktívna účasť – prednášateľ:

 • Konferencia špeciálnej pedagogiky – Prediktory ŠPU v predškolskom veku, UK Pedagogická fakulta, Bratislava máj 2014
 • Seminár pre odborných zamestnancov MŠ, ZŠ a iných pracovníkov v poradenstve – Školská spôsobilosť z pohľadu logopéda, L. Mikuláš - marec 2014, máj 2014, Žilina – máj 2014
 • Konferencia PROEDUKO september 2013 – Prediktory narušeného vývinu reči a prekurzory špecifických porúch učenia

Absolvované vzdelávanie:

 • Nech reč vedie k gramotnosti, 6-hodinový tréning pre Teacher Talk, THE HANEN PROGRAM, Nicole Tapajna, 6.6.2019 Ružomberok
 • Podpora rozvoja reči v prostredí materských škôl, 6-hodinový tréning pre Teacher Talk, THE HANEN PROGRAM, Nicole Tapajna, 30.5.2019 Ružomberok
 • V. odborná konferencia: Deň logopédie, OÚ Žilina a ZŠI Jamník, 03/2019
 • Fetal Alcohol Syndrome Diagnostic and Prevention Network, University of Washington: on-line kurz 02/2019
 • FASD vdialógu: slovensko-americký tréning (kurz slovenská časť). 01/2019
 • 3.klinicko-logopedické symposium 2018, Foniatrická klinika 1.LF UK Praha, 06/2018
 • Komplexná terapia vývinových porúch, odborná konferencia AWARE s.r.o, Bratislava, 05/2018
 • Skríning porúch autistického spektra, seminár SCŠPP CVI Žilina 03/2018
 • BENAUDIRA, Kurz, terapeut Benaudira. Bratislava 11/2017
 • Konferencie Slovenskej asociácie logopédov organizované na Štrbskom Plese v rokoch 2004, 2008, 2012, 2014, 2016
 • PhDr. D. Buntová – Dyslálie, odborný seminár, Jamník 04/2014
 • Mgr. Z. Maštenová – ABA – Aplikovaná behaviorálna analýza II., Kurz, Jamník 14.3. 2014
 • Mgr. Z. Maštenová – ABA – Aplikovaná behaviorálna analýza I., Kurz, Jamník 6.1. 2014, 14.3. 2014
 • PhDr. Reichelová, CSc. - Súčasný prístup k psychodiagnostike separačnej úzkostnej poruchy, odborný seminár, Košice, 11. máj 2013
 • Mgr. D. Hudecová, PhD. – Rozvíjanie sluchových a jazykových schopností detí so sluchovým postihnutím a narušeným vývinom reči, odborné vzdelávanie, Bratislava 18.-19.10.2013
 • Klinicko-logopedické dni, odborná konferencia, 30.-31.5. 2013 Banská Bystrica
 • Aktualizačné kreditové vzdelávanie v roku 2013:1.) Základná obsluha počítača.2.)Textový editor Word pre začiatočníkov.3.) Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov.
 • Aktualizačné kreditové vzdelávanie v roku 2012: 1.)Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia. 2.)Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí. 3.)Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení. 4.)Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia
 • Bc. Szelleová – Prvky Bobath terapie v klinickej praxi, možnosti spolupráce fyzioterapeuta a logopéda, odborné vzdelávanie, kredity pre zdravotníckych pracovníkov, Bratislava 2012
 • Mgr. S. Kapalková, PhD. - LAHEY MODEL  - Diagostika a terapia reči v ranom veku, vzdelávací seminár, Bratislava 2008
 • PhDr. J. Prěkopová – Terapia pevným objatím, seminár Liptovský Hrádok 2007
 • Dr. Scherer – Terapia zajakavosti – ako pracovať s rodinou, UK, Bratislava 2004

Mgr. Margaréta Domiterová, PhD.

sociálny pracovník, zodpovedný zástupca za poskytovanie Služby včasnej intervencie

Náplň práce:

 • sprevádzanie, podpora a pomoc pre rodiny SVI v sociálnej oblasti;
 • poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva pre rodičov detí a rodinných príslušníkov, stabilizácia rodiny a rozvoj komunikácie;
 • sieťovanie rodiny;
 • poradenstvo v oblasti: sociálne dávky, podanie žiadostí (preukaz občana s ŤZP, parkovací preukaz, príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, pomôcky), iné príspevky, dotácie a granty... ;
 • spolupráca s inštitúciami
 • vzdelávacie semináre a iné...

Dosiahnuté vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie I. II. a  III. st. odbor Sociálna práca

 • štátna záverečná skúška zo sociálneho poradenstva,
 • realizovaný výskum so zameraním na Bariéry v komunikácii u ľudí so zdravotným postihnutím.

Akreditované vzdelávanie:       

 • Príprava sociálneho poradcu (160 hodín)
 • Inštruktor sociálnej rehabilitácie (150 hodín)
 • Odborná príprava mediátora (100 hodín)
 • Kurz opatrovania detí (226 hodín)

Absolvované vzdelávanie so získaním čiastočného vzdelania:

 • Lektor ďalšieho vzdelávania (150 hodín)
 • Manažér ďalšieho vzdelávania (100 hodín)
 • Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti celoživotného vzdelávania (120 hodín)

Interné dlhodobé vzdelávanie zamestnancov:

 • Ochrana obetí domáceho násilia a ich detí: krízová intervencia, formy pomoci...

2-3 dňové vzdelávacie workshopy:

 • Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore
 • Práca s emóciami v poradenskom, koučovacom a terapeutickom procese
 • Možnosti využitia Gestalt terapie v sociálnej práci

účasť na ďalších vzdelávacích  seminároch a konferenciách...


Mgr. Linda Ulrichová

psychológ

Vyštudovala som psychológiu na FSEV, Univerzita Komenského v Bratislave.

Od roku 2018 pracujem  v SCŠPP v Ružomberku, ako psychológ. Venujem sa diagnostike, odbornému poradenstvu pre rodičov a terapeutickej práci pre deti. V práci využívam vedomosti a zručnosti z viacero vzdelávaní, kurzov, workshopov zameraných na psychodiagnostiku,  poradenstvo a absolvovaného výcvikového programu Terapia hrou a Filiálna terapia.

Absolvované vzdelávacie aktivity:

 • Test ruky
 • Kresba stromu
 • Kresba domov – projektívny terapeutický nástroj
 • Skupinová dynamika
 • Detská kresba ako nástroj diagnostiku
 • Dieťa a rodina v rozvode
 • Využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi
 • Terapia hrou a Filiálna terapia

Mgr. Mária Kráľová

špeciálny pedagóg, poradca pre Službu včasnej intervencie

Na našom pracovisku pôsobím ako špeciálny pedagóg. Mojou hlavnou náplňou práce jediagnostika vývinových porúch učenia a s tým spojené rozhovory s rodičmi, konzultácie s pedagógmi a špeciálnymi pedagógmi na základných školách, taktiež pokračujúce poradenstvo a následne reedukácia - individuálna práca so žiakmi. V mojej praxi sa stretávam aj s detičkami od 0 do 7 rokov v rámci Služby včasnej intervencie, kde je mojou úlohou sprevádzať rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením - sú to rôzne ťažkosti od nerovnomerného psychomotorického vývinu, deti s diagnózami ako autizmus, DMO, rôzne genetické poruchy. Pokiaľ je potrebné mám rada aj aktivity, ktoré sa týkajú triednych skupín, žiaci majú možnosť v rôznych programoch dozvedieť sa informácie o závislostiach, ale hlavne medzi sebou komunikovať a počúvať sa.  Naše poradenské zariadenie je nastavené na tímovú spoluprácu, som súčasťou rôznych odborných konzílii, kde spoločne s kolegami hľadáme najlepšiu cestu pre dieťa alebo žiaka, ktorý potrebuje pomoc. Mojou úlohou je nájsť možnosti, aby dieťa/ žiak neostal stratený, nevidený ale mal možnosť využívať svoje silné stránky, pomôcť mu prakticky používať stratégie  v učení, aby si našiel svoje miesto vo vzdelávacom systéme a bol úspešný aj v ďalšom živote. 

 • 2008 - 2014 / Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta - Inštitút Juraja Páleša v Levoči, odbor: Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
 • 2003 – 2008 / Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta / odbor: Sociálna práca
 • 2002 - 2005 / Obchodná akadémia Dolný Kubín, Vyššie odborné štúdium / odbor: Sociálno-právna činnosť
 • 1998 - 2002 / Gymnázium Viliama Paulínyho Tótha, Martin

Rozširujúce vzdelávanie

 •  10. 2016 - 11. 2019 / Výcvikový program: Umenie socioterapie, Inštitút psychoterapie a socioterapie, Bratislava
 • 8. -9. 3. 2018 / Skríning porúch autistického spektra u detí raného veku, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Žilina
 • 10. -11. 2. 2018 / Základy Handle prístupu, The Handle Institute USA,  ROZVÍJEJ SE, Česká Republika
 • 2.-3. 6. 2017 / Základný kurz Hejného vyučovacej metódy, Indícia n.o. Martin
 • 30.5. 2017 / Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením, Národný ústav celoživotného vzdelávania, Žilina
 • 5. 5. 2017 / Vzdelávací program Písmo Comenia Script,  Indícia, n.o. Bratislava
 • 19. 4. 2017 / Transformatívny dialóg: Usmerňovanie konfliktov,  Inštitút dialogických praxí, Bratislava
 • 8.3. 2017 / INPP Školský intervenčný program, Inštitút psychoterapie a socioterapie, Galanta
 • 15. -16. 11. 2016 / Šikana: prestaňme hovoriť o nej, začnime hovoriť spolu, Inštitút dialogických praxí, Ružomberok, Inštitút Grupo Campos Eliseos Mexiko
 • 30.11. – 1.12. 2015 / Fetal alcohol spectrum disorder and other neruobehavioral conditions: understatnding and application of a brain-base approach,  Centrum diagnostiky, terapie a prevencie Fas, Ružomberok
 • 2015 / Intuitívní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence a intervence, SPIN – sdružení pro videotrénink interakcí v ČR, Žilina
 • 2015 / LUMOS – Vyhodnocováni situace dítěte a jeho rodiny a vytváření individuálního plánu ochrany dítěte, Ružomberok
 • 2012 / Základné vzdelávanie pracovníka s mládežou, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Ružomberok
 • 2012 / Metóda dobrého štartu - Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľ konina, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Žilina
 •  2011 / Muzikoterapia ako životná cesta, OZ Arte Bratislava / Úvod do arteterapie, OZ Arte Banská Bystrica
 •  2009 / Výcvikovo – vzdelávacie školenie pre pracovníkov zariadení výchovného poradenstva a prevencie v oblasti univerzálnej a selektívnej prevencie drogových závislostí, VÚDPaP Bratislava

Bc. Veronika Kubáňová

fyzioterapeut, anisterapeut, terapeut senzorickej integrácie, Služba včasnej intervencie

Od roku 2010 do roku 2014 som študovala na strednej odbornej škole veterinárnej v Košiciach – Barci.  Od roku 2014 do roku  2018 som absolvovala prvý stupeň vysokoškolského štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku na fakulte zdravotníctva v odbore fyzioterapia a momentálne pokračujem v magisterskom štúdiu, tiež v odbore fyzioterapia.  

Pracovné skúsenosti:

Od apríla 2016 pracujem ako canisterapeut so svojimi špeciálne vycvičenými psami. Najskôr som pracovala pod záštitou jednej kynologickej organizácie zo Žiliny, kde sme vykonávali najmä edukačné aktivity so špeciálne vycvičenými psami, ale aj intervencie a prepojenie canisterapie s fyzioterapiou pre detičky s viacnásobným postihnutím. Od januára 2018 pracujeme ako samostatný canisterapeutický tím pod názvom Physiocanis Akironka.

Od septembra 2017 pracujem ako fyzioterapeutka, canisterapeutka a terapeutka senzorickej integrácie v súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva Nosko Health Prevention v Ružomberku, tam sa venujem najmä deťom s poruchami senzorického spracovania, s poruchami správania, s koordinačnými poruchami, deťom s chybným držaním tela, skoliózami, plochonožím, s dyspraxiou, ale aj detičkám s viacnásobným postihnutím.

Absolvovala som rôzne vzdelávania, ktoré pravidelne vo svojej praxi využívam:

 • Základy handle prístupu (HANDLE je holistický prístup k neurovývoju a efektivite učenia. Unikátny, efektívny, jemný a rešpektujúci prístup, ktorý prostredníctvom pohybových aktivít, pomáha zlepšiť funkcie nervového systému a proces učenia u detí i dospelých.),
 • Výcvik v metóde senzorickej integrácie (Senzorická integrácia je dôležitou schopnosťou pre proces učenia. Je to proces, pri ktorom náš mozog spracováva, triedi a organizuje všetky zmyslové podnety z vonkajšieho aj vnútorného prostredia. U niektorých jednotlivcov sa však objavujú tzv. dysfunkcie senzorickej integrácie alebo poruchy senzorického spracovania. To znamená, že mozog nesprávne alebo nedostatočne spracováva a organizuje zmyslové podnety. Prejaví sa to ťažkosťami v rôznych oblastiach ako sú: učenie, motorika, problémy v správaní, zmenená úroveň aktivity, motorická neobratnosť, oneskorenie v reči, problémy v akademickej oblasti, najmä čítanie a písanie, vyhýbanie sa určitým typom podnetov alebo ich vyhľadávanie, atď... Tieto poruchy sú typické pre ľudí s autizmom, objavujú sa aj u detí s poruchami učenia, s ADD alebo ADHD, s detskou mozgovou obrnou alebo pri iných diagnózach. Objavujú sa aj samostatne. Základným východiskom tejto metódy a terapeutického prístupu je cielené poskytovanie zmyslových stimulov tak, aby si dieťa mohlo spontánne formovať primerané reakcie na prichádzajúce podnety (adaptívne odpovede). Nové zmyslové skúsenosti v primeranej forme by mali dieťaťu pomôcť organizovať a usporiadať prichádzajúce podnety a teda ich primerane spracovať a primerane na ne reagovať a podporiť tak ďalšie učenie.),
 • Kurz INPP – školský intervenčný program,
 • Postupy efektívneho učenia a učenie motorickej imitácie u ranného študenta s PAS (ABA),
 • Kurz kraniosakrálnej terapie,
 • Kineziotaping vo fyzioterapií,
 • Seminár aktivita a participácia u detí so spasticitou,
 • Seminár Bobathov koncept v hipoterapií,
 • Hipoterapia vo fyzioterapií – hiporehabilitácia.

Ozvite sa Hľadáte pomoc?

So svojimi problémami, otázkami, pochybnosťami nikdy nie ste sami. V Nosko Centre nájdete tím odborníkov, ktorí vám radi pomôžu nájsť riešenie, poskytnú radu a podporu.

Prosím, zadajte vaše meno.
Nesprávna e-mailová adresa.
Prosím, zadajte text správy.
Potvrďte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kde nás nájdete

Nosko Centrum
Námestie A. Hlinku 56/1
034 01 Ružomberok

Otváracie hodiny

MATERSKÉ ŠKOLY
pondelok - piatok
6:30  - 15:30

PORADNE
pondelok - piatok
8:00  - 16:00

AMBULANCIE
pondelok - piatok
7:00 - 14:00

© 2023 NoskoCentrum, všetky práva vyhradené - info@noskocentrum.sk - webdesign INTELI.SK - mapa stránky

Táto stránka používa pre zlepšenie poskytovaných služieb súbory cookies. Používaním stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookies.