Používame moderné diagnostické postupy a nástroje, zamerané na určovanie a charakteristiku výkonov dieťaťa v oblasti komunikácie, sluchových schopností a spracovania, psychického vývinu a školských zručností.

1 logopedia

LOGOPEDICKÁ STAROSTLIVOSŤ

 • korekcia chýb reči formálneho charakteru tvorenia hlások, rytmu, melódie, plynulosti reči,
 • rozvoj komunikačných schopností pomocou alternatívnych foriem komunikácie,
 • korekcia čitateľských schopností, nácvik grafomotorických zručností,
 • rozvoj aktívnej a pasívnej slovnej zásoby,
 • logopedická prevencia, diagnostika,
 • terapia deťom s diagnózou narušená komunikačná schopnosť (NKS),
 • vytvorenie terapeutického plánu na daný školský rok,
 • logopedické vyšetrenie pripravenosti predškoláka na rozvoj čítania a písania v ZŠ,
 • zabezpečujeme odborný servis pri integrácii dieťaťa do základnej školy,
 • logopedickú starostlivosť poskytujeme primárne deťom v predškolskom veku (5-6 rokov),
 • deťom  mladším (2-4 roky) sa poskytuje logopedická starostlivosť podľa závažnosti diagnózy NKS vo vzájomnej kooperácii s ostatnými odborníkmi SCŠPP.

2 rehabilitacia

REHABILITAČNÁ STAROSTLIVOSŤ

 • liečebno-preventívna starostlivosť uplatňovaním rehabilitačných postupov, podľa odporúčaní rehabilitačného lekára,
 • vypracovanie rehabilitačného programu: individuálne cvičenie, skupinové cvičenie, cvičenie s rehabilitačnými pomôckami,
 • zdravotná telesná výchova,
 • liečebná telesná výchova,
 • skupinové a individuálne pohybové hry v senzorickej miestnosti,
 • fyzioterapia podľa potrieb dieťaťa, 
 • senzorická integrácia podľa potrieb dieťaťa,
 • skupinová, resp. individuálna canisterapia.

3 psychologia

PSYCHOLOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ

 • komplexná psychologická diagnostika,
 • psychologická terapia a reedukácia,
 • rozvoj pozornosti,
 • behaviorálny program,
 • terapia hrou,
 • programy orientované na skvalitnenie interpersonálnych vzťahov, rozvíjajúce, preventívne a stimulačné programy (SECOND STEP)
 • starostlivosť o integrovaných klientov v systéme bežného školstva
 • vyhľadávanie škôl a školských zariadení klientom súkromného CŠPP v rámci profesijnej orientácie.

4 specialna pedagogika

ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ

 • komplexná špeciálno-pedagogická diagnostika a poradenstvo,
 • rozvoj jemnej motoriky, grafomotoriky,
 • nácvik čitateľských zručností pomocou stratégií práce s textom,
 • rozvíjanie naratívnych zručností prostredníctvom názorného modelovania rozprávok,
 • utváranie predmatematických a matematických schopností,
 • rozvíjanie sluchového a zrakového vnímania a diferenciácie,
 • konzultácie pre zákonných zástupcov a pedagógov klientov súkromného CŠPP,
 • odborná metodická činnosť pri vypracovávaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov
 • kvalifikovaný poradca služby včasnej intervencie.

 


 

canisterapia

Canisterapia

 • terapia s pomocou psov prispieva k rozvoju motoriky, komunikačných schopností, orientácie v priestore, stimuluje zrakové, sluchové či hmatové podnety a iné,

 • canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka,

 • uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť, alebo nie sú účinné,

 • kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno – integračných problémov,

 • pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie druhotné, motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky.5 suropedia

SURDOPEDICKÁ STAROSTLIVOSŤ

 • komplexná starostlivosť o klientov so sluchovým postihnutím: diagnostika, rediagnostika, reedukácia, rehabilitácia,
 • raná a predškolská starostlivosť o deti so sluchovým postihnutím,
 • špecifická diagnostika vývinu sluchových schopností,
 • analýza audiogramu,
 • návrh individuálneho plánu pre klienta a rodinu,
 • komplexná starostlivosť pri zaškolení detí so špeciálnymi potrebami do bežných škôl,
 • vyhľadanie vhodnej MŠ, ZŠ, SŠ,  konzultácie s učiteľom, návštevy klienta v zariadení, pomoc vyučujúcim s vypracovaním dokumentácie žiaka,
 • odporúčanie úpravy podmienok vzdelávania (obsah, formy, prostredie) pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami,  
 • využitie metód a postupov  vhodných u detí so sluchovým postihnutím
 • rozvíjanie sluchových a komunikačných schopností (počúvanie, porozumenie reči, výslovnosť, sluchový výchova) a rozvoj špecifických schopností nevyhnutných pre osvojovanie čitateľských, grafomotorických a matematických zručností (zraková percepcia, sluchová percepcia, sluchovo-motorická koordinácia, orientačné schopnosti),
 • individuálna a skupinová  reedukácia čítania, písania, matematiky,
 • odporúčanie špeciálnych postupov, alternatívnych metód pri práci so sluchovo  postihnutými

6 benaudira

BENAUDIRA DIAGNOSTIKA

 • ide o audiometrické vyšetrenie pomocou špecifických monoaurálnych, binaurálnych testov počúvania zameraných na skúmanie priebehu kriviek počutia pravého a ľavého ucha,
 • na základe uvedenej diagnostiky je možné vyhodnotiť kvalitu sluchového spracovania v porovnaní s jeho optimom, vyhranenosť laterality v sluchovom spracovaní, rýchlosť spracovania uší jednotlivo a vo vzájomnej spolupráci,
 • možnosť absolvovať intervenčný program- sluchový tréning,
 • sluchový tréning sa zaoberá okruhom problémov :
 • sluch (sluchové spracovávanie, tinitus, zvýšená citlivosť sluchu)
 • reč (oneskorený vývin reči, ťažkosti s artikuláciou, zajakavosť...)
 • čítanie (oslabené čitateľské zručnosti, dyslexia)
 • pozornosť (poruchy koncentrácie, ľahká vyrušiteľnosť, problém s pracovnou pamäťou)

UPOZORNENIE: BENAUDIRA trénuje len vnímanie, nie je lekárskou diagnózou, ani zdravotnou terapiou. Ani testy počúvania, ani sluchový tréning samotný nenahradia vyšetrenie a starostlivosť zo strany lekára, alebo logopéda. Rozhodnutie, či je potrebné lekárske, logopedické, alebo iné terapeutické vyšetrenie, alebo ošetrenie, môže spraviť len príslušný odborník so súhlasom pacienta/klienta.


7 sluzba vcasnej intervencie

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Súkromné CŠPP poskytuje sociálnu službu včasnej intervencie na základe registrácie pod číslom 24/2018/OSV z dňa 04.10.2018. Služba je vykonávaná prioritne terénnou formou na území Žilinského samosprávneho kraja. Priorita našej práce je včasnosť, odbornosť, tímovosť. Vytvárame priestor pre podporu kompetencií rodičov. Stimuláciou vývinu dieťaťa, osvojovaním zručností a schopností podporujeme každodenné rutiny v rodine.

Služba včasnej intervencie je pre klienta a jeho rodinu poskytovaná bezplatne.


Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Súkromné CŠPP získalo v roku 2021 akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  Začalo sa tak zameriavať na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov.

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Ozvite sa Hľadáte pomoc?

So svojimi problémami, otázkami, pochybnosťami nikdy nie ste sami. V Nosko Centre nájdete tím odborníkov, ktorí vám radi pomôžu nájsť riešenie, poskytnú radu a podporu.

Prosím, zadajte vaše meno.
Nesprávna e-mailová adresa.
Prosím, zadajte text správy.
Potvrďte súhlas so spracovaním osobných údajov.
Invalid Input

Kde nás nájdete

Nosko Centrum
Námestie A. Hlinku 56/1
034 01 Ružomberok

Otváracie hodiny

MATERSKÉ ŠKOLY
pondelok - piatok
6:30  - 15:30

PORADNE
pondelok - piatok
8:00  - 16:00

AMBULANCIE
pondelok - piatok
7:00 - 14:00

© 2022 NoskoCentrum, všetky práva vyhradené - info@noskocentrum.sk - webdesign INTELI.SK - mapa stránky

Táto stránka používa pre zlepšenie poskytovaných služieb súbory cookies. Používaním stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookies.